Dajka

Dajka

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 01193003
Dajka
Szakképesítés

A dajka képzés célja:

A Dajka szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Dajka szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Dajka államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.
Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a szakképesítés munkaerőpiaci relevanciáját:
A dajka bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.

A dajka tanfolyam bekapcsolódási feltételei:

 • Alapfokú iskolai végzettség

A dajka oktatásra jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A dajka képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány mellett, a vizsgára bocsátáshoz szükséges továbbá 40 ÓRÁS SZAKMAI GYAKORLAT, illetve a gyakorlatot igazoló dokumentum  A tanúsítvány és a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

Készségek, képességek:

 • Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni.
 • Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
 • Rendszeres visszajelzéseket ad az óvodapedagógusnak/kisgyermeknevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási/nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
 • Képes arra, hogy felismerje az óvodapedagógustól/ kisgyermeknevelőtől elvárt viselkedési formákat.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait.
 • Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
 • Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során. Képes hozzájárulni a biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
 • Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
 • Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Bölcsődében, mini bölcsődében megérti, követi és alkalmazza a gondozási - nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó utasításokat és iránymutatásokat.
 • Bölcsődében, mini bölcsődében a gyermek gondozása-nevelése közben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítését.
 • Bölcsődében, mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelő szakmai munkáját segíteni a koragyermekkori intervenció elvének megvalósításában.
 • Mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelővel szimmetrikus, nevelő-partneri kapcsolatot alakítani.
 • Mini bölcsődében, óvodában, a tudomására jutott információkat a szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli
 • Óvodában képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió, és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
 • Óvodában képes nyomon követni az óvodás korú gyermek társas kapcsolatainak változásait.
 • Óvodában képes megkülönböztetni az agressziót más a gyermek magatartásában megjelenő sajátosságoktól.
 • Óvodában képes a munkát a személyiségfejlesztés eszközeként értelmezni.
 • Életkorspecifikus egészségnevelői feladatok ellátására képes a személyi gondozás, a higiénés szokások kialakítása során.
 • Képes figyelemmel kísérni a gyermek egyéni sajátosságait és a környezeti pszichés hatásait a táplálkozás folyamatában.
 • Életkorspecifikusan képes megteremteni a gyermekek szükséges pihenés/alvás igényének kielégítéséhez a megfelelő körülményeket.
 • Képes felismerni a lázas állapotot.
 • Képes adekvát kommunikációra, az egyéni bánásmód és a gondozási folyamat intimitását figyelembe véve.
 • Képes az előírásoknak megfelelően végezni munkáját.
 • Melegítő konyhában képes ételt átvenni a szállítótól.
 • Melegítő konyhában képes megmérni az étel hőmérsékletét, és azt megfelelő hőmérsékleten tartani.
 • Melegítő konyhában képes ételmintát venni.
 • Képes az ételt a csoportba szállítani.
 • Tud mosogatni.
 • Megfelelő helyre szállítja az ételmaradékot.
 • Képes megítélni a tisztaság és a szennyezett felület közötti különbséget.
 • Képes megítélni a veszélyes tényezők jelenlétét az udvaron. Felismeri a mérgező növényeket.
 • Képes kisebb kerti munkát végezni.
 • Képes a takarítási feladatokat hatékonyan, magas színvonalon elvégezni. Képes a tiszta és a szennyezett felület megkülönböztetésére.
 • Képes biztonságban tárolni a tisztítószereket.
 • Képes megfelelő védőruházat beszerzésére és használatára.
 • Képes annak megítélésére, hogy óvodában mely munkatevékenységeket végezhet együtt a gyermekkel.
 • Képes annak megítélésére, hogy milyen helyzetben és milyen gyakorisággal alkalmazza az elektromos kisgépeket.

A dajka szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Megnevezése: Dajka
Ágazat megnevezése: oktatás
KEOR kód: 0119


Elérhetőségek

Fehér-Strausz Tünde

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8011
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.