Személy- és vagyonőr

Személy- és vagyonőr

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 10323009
Személy- és vagyonőr
Szakképesítés

A személy- és vagyonőr képzés célja:

A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt. A rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, esz-közök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közre-működik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

A személy- és vagyonőr (objektum őr) képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A személy- és vagyonőr tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek személy- és vagyonőr TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontban személy- és vagyonőr BIZONYÍTVÁNY szerezhető a személy- és vagyonőr szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után (vizsgadíj: 33.600 Ft).

Személy- és vagyonőr (biztonsági őr) oktatás során elsajátított készségek, képességek:

 • Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli. Feladatának ellátása során érthetően fejezi ki magát szóban és írásban, valamint mások kommunikációját megfelelő módon értelmezi.
 • A megbízó által meghatározott tartalmú őrutasítás alapján az ellenőrzéshez rendszeresített technikai eszközök alkalmazásával az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek azonosításával, csomagjuk és/vagy gép-járművek átvizsgálásával, a kereskedelmi egységek (üzletek, el-árusító helyek) biztosítását, őrzését és a hely-színen tartózkodó személyek védelmét végzi.
 • Az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonság-technikai eszközök, rendszerek kezelésével létesítményt, kereskedelmi vagy logisztikai létesítményeket, magánlakásokat őriz, a megbízó utasításai szerint az őrzött létesítmény helyiségeinek kulcsait kezeli.
 • Belső és közterületi járőrszolgálatot, őrzési, létesítmény védelmi feladatot lát el, helyszín ellenőrzést végez riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként.
 • Pénz- és értékszállítást végez, szállítmányt kísér.
 • Rendezvények (kulturális, sport, egyéb tömeg rendezvények) biztosítását végzi, eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, beléptetést végez, ruházat, csomag átvizsgálást kezdeményez.
 • A hatóság egyidejű értesítése mellett a számára meghatározott szolgálati helyen bűncselekmény vagy szabály-sértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a hatóság kiérkezéséig visszatartja és a bűncselekmény vagy szabály-sértés elkövetéséhez használt, vagy azzal összefügésbe hozható, a helyszíni intézkedés során az elkövetőnél megtalált, támadásra alkalmas eszközt, esz-közöket, tárgyi bizonyítékokat elveszi, a kiérkező hatósági személynek átadja.
 • Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket rendeltetésének megfelelően kezel, használ, adatrögzítést végez. Az adat és titok-védelemre vonatkozó szabályok betartásával kommunikál.
 • A feladatkörében meg-tett intézkedésekről az alá-fölé rendeltségi viszonyok figyelembevételével írásbeli jelentést készít vagy szóban jelent a szervezeti előírások szerint.
 • Bank vagy más pénzintézet őrzés-védelmi feladatának ellátása keretében biztosítja jogszerűtlen támadás esetén az ott munkát végzők és az ügyfelek, illetve az épületben tartózkodó egyéb személyek életének és testi épségének védelmét a bank vagy pénzintézet Biztonsági Szabályzatával összhangban.
 • Elsősegélyt nyújt és újraélesztést végez szükség esetén.
 • Parkolóőri feladatot lát el, ellenőrzi a parkolás rendjét, a parkolás jogosultságát, a parkolási engedélyek hitelességét, nyilvántartja a parkolás engedélyezett időtartamát.
 • Intézkedik esemény, rendkívüli esemény bekövetkezésekor, létesítmények, területek kiürítését végzi, ellátja a helyszín biztosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Szolgálati feladatainak ellátása során szükség szerint tájékoztatja a vele érintkezésbe lépő vagy intézkedés alá vont személyeket az általa bevezetett intézkedés indokairól, felhatalmazásáról, az intézkedésével kapcsolatosan benyújtható panasz rendezéséről.

A személy- és vagyonőr szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A rendszerváltást követően jelentősen megnövekedett a magántulajdonban felhalmozódott vagyon, ingatlan. A tulajdonosi kör a vagyon biztonságos őrzését, védelmét, a saját biztonságával összefüggő feladatokat szerződéses jogviszony keretei között, szakmailag felkészült szervezetekre, személyekre bízta. A megalakult magánbiztonsági vállalkozások egyre több munkatársat vontak be e faladatok ellátásába, így szükségszerűvé vált a bevont munkatársaknak a feladatokhoz és elvárásokhoz igazodó oktatása, képzése a minőségileg jó és szakszerű munkát végez-ni tudó vagyonőrök alkalmazhatósága érdekében. Az elvégzendő feladatok megkövetelték az általánosan felkészített szakemberek specializációját, ami a mai magánbiztonsági oktatási struktúra kialakulását eredményezte. A különféle vagyoni elemek, munkahelyek, egyéb ingatlanok és azok értékeinek megvédése élőerő, mechanikai és technikai jellegű, de leginkább komplex megoldásokon alapszik. A személy- és vagyonőrök mindennapi munkájukkal hozzájárulnak/hozzájárulhatnak adott közigazgatási terület vagy objektum védelméhez, közbiztonságának növeléséhez, a szervezett sport, kulturális, politikai rendezvény zavartalan lebonyolításához, parkolóhelyek őrzéséhez, szállítmányok biztosításához, kíséréséhez. Megnőtt a társadalmi szintű elfogadottsága a személy- és vagyonőri munkának, a munkaerőpiacon keresett szakképesítéssé nőtte ki magát.

Megnevezése: Személy- és vagyonőr
Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
KEOR kód: 1032 Személyi és vagyonvédelem


Elérhetőségek

Fehér-Strausz Tünde

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8011
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.