Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 01194002
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
Szakképesítés

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés célja:

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.
Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a szakképesítés munkaerőpiaci relevanciáját:
A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyam bekapcsolódási feltételei:

 • Érettségi végzettség

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) oktatásra jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány mellett, a vizsgára bocsátáshoz szükséges továbbá 40 ÓRÁS SZAKMAI GYAKORLAT, illetve a gyakorlatot igazoló dokumentum  A tanúsítvány és a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

Készségek, képességek:

 • Ismeri pedagógia szakmai terminusait, a pedagógiát tudományként értelmezi.
 • Pontos szakmai ismeretekkel rendelkezik a szocializációról.
 • Ismeri a gyermek megismerésének lehetőségeit, módszereit.
 • Eligazodik a gyógypedagógia rendszerében, ismeri a gyógypedagógiai alapfogalmakat, csoportokat és tulajdonságaikat.
 • Fejlődéslélektani, személyiséglélektani és szociálpszichológiai ismeretekkel rendelkezik.
 • Átlátja a személyiség fejlődését befolyásoló tényezőket, és értelmezi kapcsolatrendszerüket.
 • Ismeri az emberi szükségletek rendszerét, és a szükségletek egymásra gyakorolt hatását.
 • Tisztában van az anya-gyermek kapcsolat jelentőségével, ismeri a kötődés fogalmát, típusait, valamint a hospitalizáció káros hatásait.
 • Ismeri az életkori szakaszokat és általános jellemzőiket.
 • Tudja, hogy a pedagógus személyisége, attitűdje, hogyan hat a személyiségfejlődésre.
 • Pontos szakmai ismeretei vannak a családról, átlátja a család szocializációban betöltött szerepét.
 • Tisztában van a konfliktus típusaival és a konfliktusok feloldásának módjaival.
 • Ismeri a devianciákat és veszélyeiket, valamint megelőzésének lehetőségeit.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség vonzásában megjelenő a gyermek/tanuló fejlődését befolyásoló veszélyekről.
 • Átlátja a fiatalkorú bűnelkövetés személyiségfejlődésben betöltött szerepét.
 • Ismeri a krízis jelentőségét és átlátja a családon belüli krízishelyzetek veszélyeit.
 • Ismeri a mentálhigiéné a családi mentálhigiénés gondozás és a segítő beszélgetés szerepét a pedagógiai munkában.
 • Ismeri a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének szemléletformáló hatását.
 • Ismeri az óvoda és az általános iskola intézményen belüli és intézményen kívüli szabadidős tevékenységeinek lehetőségeit.
 • Ismeri az óvodai, iskolai kirándulás és az erdei iskola, tábor előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának lépéseit.
 • Széleskörű ismeretekkel rendelkezik az óvodai, iskolai programok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékek terén.
 • Játékpedagógiai és játékpszichológiai ismeretekkel rendelkezik.
 • Ismeri a közművelődési intézmények és a köznevelési intézmények kapcsolatrendszerét.
 • Ismeri a családdal történő kapcsolattartás formáit.
 • Tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni felhasználása.
 • Alapvető egészségnevelési, egészségvédelmi ismeretekkel rendelkezik.
 • Életkorspecifikus higiénés nevelési ismeretekkel rendelkezik.
 • Ismeri a személyi gondozás szerepét és jelentőségét a nevelési folyamatban.
 • Szakmailag magas szintű ismeretekkel rendelkezik az egészséges táplálkozás általános szabályairól.
 • Ismeri az óvodáskorú és iskoláskorú gyermek pihenésének ideális körülményeit és a pihentető alvás feltételrendszerét.
 • Tisztában van a helyes életritmus és az érzelmi biztonság kapcsolatával.
 • Ismeri a gondozási folyamatban elvárt magatartást, kommunikációs technikákat.
 • Ismeri az óvodáskorú és iskoláskorú gyermek pihenésének ideális körülményeit és a pihentető alvás feltételrendszerét.
 • Tisztában van a helyes életritmus és az érzelmi biztonság kapcsolatával.
 • Ismeri a gondozási folyamatban elvárt magatartást, kommunikációs technikákat.

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
Ágazat megnevezése: oktatás
KEOR kód: 0119


Elérhetőségek

Fehér-Strausz Tünde

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8011
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.